مدل فایلی که دانلود می کنید حتما باید مطابق با گوشی شما باشد. پس از دانلود فایل ، رام با پسوند ftf را با زدن Extract استخراج کنید. (پسوند فایل exe را دستی به ftf تغییر ندهید) دانلود  فایل فلش گوشی اکسپریا یو اندروید 4.0.4 , 2.3.7 | ST25a * تیم پشتیبانی سایت همه ساعته [...]
مدل فایلی که دانلود می کنید حتما باید مطابق با گوشی شما باشد. پس از دانلود فایل ، رام با پسوند ftf را با زدن Extract استخراج کنید. (پسوند فایل exe را دستی به ftf تغییر ندهید) دانلود  فایل فلش گوشی اکسپریا یو اندروید 4.0.4 , 2.3.7 | ST25i * تیم پشتیبانی سایت همه ساعته [...]
مدل فایلی که دانلود می کنید حتما باید مطابق با گوشی شما باشد. پس از دانلود فایل ، رام با پسوند ftf را با زدن Extract استخراج کنید. (پسوند فایل exe را دستی به ftf تغییر ندهید) دانلود  فایل فلش گوشی اکسپریا پی  Flashtool |اندروید 4.1.2 , 4.0.4 , 2.3.7 | LT22i * تیم پشتیبانی [...]
مدل فایلی که دانلود می کنید حتما باید مطابق با گوشی شما باشد. پس از دانلود فایل ، رام با پسوند ftf را با زدن Extract استخراج کنید. (پسوند فایل exe را دستی به ftf تغییر ندهید) دانلود  فایل فلش گوشی اکسپریا اس  Flashtool |اندروید 4.1.2 , 2.3.7 | LT26i * تیم پشتیبانی سایت همه [...]
مدل فایلی که دانلود می کنید حتما باید مطابق با گوشی شما باشد. پس از دانلود فایل ، رام با پسوند ftf را با زدن Extract استخراج کنید. (پسوند فایل exe را دستی به ftf تغییر ندهید) دانلود رام رسمی و فایل فلش گوشی اکسپریا آیون  Flashtool |اندروید 4.1.2 , 4.0.4 | LT28H * تیم [...]
مدل فایلی که دانلود می کنید حتما باید مطابق با گوشی شما باشد. پس از دانلود فایل ، رام با پسوند ftf را با زدن Extract استخراج کنید. (پسوند فایل exe را دستی به ftf تغییر ندهید) دانلود رام رسمی و فایل فلش گوشی اکسپریا آیون Setool + Flashtool |اندروید 4.1.2 , 4.0.4 | LT28i [...]
مدل فایلی که دانلود می کنید حتما باید مطابق با گوشی شما باشد. (کل بیلد نامبر نیاز نیست و برای آپدیت هیچگاه دقیقا یکسان نخواهند بود) این مدل فاقد رام تک فایل است و دو فایل CSC دارد که طبق آموزش یکی از آنها (csc یا Homecsc) باید در بخش CSC انتخاب شود. فایل PIT [...]
مدل فایلی که دانلود می کنید حتما باید مطابق با گوشی شما باشد. (کل بیلد نامبر نیاز نیست و برای آپدیت هیچگاه دقیقا یکسان نخواهند بود) این مدل فاقد رام تک فایل است و دو فایل CSC دارد که طبق آموزش یکی از آنها (csc یا Homecsc) باید در بخش CSC انتخاب شود. فایل PIT [...]
مدل فایلی که دانلود می کنید حتما باید مطابق با گوشی شما باشد. (کل بیلد نامبر نیاز نیست و برای آپدیت هیچگاه دقیقا یکسان نخواهند بود) این مدل فاقد رام تک فایل است و دو فایل CSC دارد که طبق آموزش یکی از آنها (csc یا Homecsc) باید در بخش CSC انتخاب شود. فایل PIT [...]
مدل فایلی که دانلود می کنید حتما باید مطابق با گوشی شما باشد. (کل بیلد نامبر نیاز نیست و برای آپدیت هیچگاه دقیقا یکسان نخواهند بود) این مدل فاقد رام تک فایل است و دو فایل CSC دارد که طبق آموزش یکی از آنها (csc یا Homecsc) باید در بخش CSC انتخاب شود. فایل PIT [...]