خطایی در پردازش عملیات پرداخت رخ داده است.

1- در صورت کسر وجه از حساب شما، حتی با وجود درج عبارت تراکنش موفق در سایت بانک، طی 48 ساعت آینده، وجه پرداختی توسط بانک عودت خواهد شد.

2- با اطمینان از بازگشت وجه به حسابتان می توانید این خرید را مجدد انجام دهید

3- در صورت عدم بازگشت وجه در زمان مربوطه ، نام بانک انتخابی درگاه پرداخت ، تاریخ و ساعت پرداخت + مبلغ تراکنش + شماره کارت + نام صاحب کارت را از طریق فرم صفحه ارتباط با ما ارسال نمایید تا رسیدگی و پاسخ ایمیل شود.