اشتراک 6 ماهه
تعداد دانلود نامحدود رام
دسترسی به همه رام ها
مدت 180 روز
سرعت نامحدود
پشتیبانی فنی
99,000 تومان

 

990,000 ریال – خرید
اشتراک 3 ماهه
تعداد دانلود نامحدود رام
دسترسی به همه رام ها
مدت 90 روز
سرعت نامحدود
پشتیبانی فنی
60,000 تومان

 

600,000 ریال – خرید
اشتراک 1 ماهه
تعداد دانلود روزانه 10 عدد
دسترسی به همه رام ها
مدت 30 روز
سرعت نامحدود
پشتیبانی فنی
30,000 تومان

 

300,000 ریال – خرید