اشتراک یک ساله
تعداد دانلود نامحدود رام
دسترسی به همه رام ها
مدت 365 روز
سرعت نامحدود
پشتیبانی فنی
150,000 تومان

 

1,500,000 ریال – خرید
اشتراک 3 ماهه
تعداد دانلود نامحدود رام
دسترسی به همه رام ها
مدت 90 روز
سرعت نامحدود
پشتیبانی فنی
90,000 تومان

 

900,000 ریال – خرید
اشتراک 1 ماهه
تعداد دانلود روزانه 10 عدد
دسترسی به همه رام ها
مدت 30 روز
سرعت نامحدود
پشتیبانی فنی
40,000 تومان

 

400,000 ریال – خرید